UCZELNIE PRZYJAZNE DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, wspierana przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundację Kupuj Odpowiedzialnie oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja obywateli do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z jej obszarów jest kampania Uczelnie Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, umożliwiająca uzyskanie stosownego tytułu i dyplomu szkołom wyższym. Udział w kampanii jest bezpłatny.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KAMPANII

 • wykładowcy zdobywają wiedzę merytoryczną oraz materiały edukacyjne na temat edukacji globalnej wraz ze wskazówkami, jak poruszać tę tematykę ze studentami;
 • włączenie się w kampanię i wypełnienie kryteriów uprawnia do otrzymania dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu;
 • tytuł Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu daje pierwszeństwo w spotkaniach z ciekawymi gośćmi (np. z producentami kawy ze Sprawiedliwego Handlu) zaproszonymi przez organizatorów kampanii;
 • studenci i wykładowcy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne ze strony organizatorów kampanii.

DEFINICJA 

Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu jest aktywnie zaangażowana w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu poprzez realizację kryteriów ustanowionych przez organizatorów kampanii. Oznacza to:

 • prowadzenie działań edukacyjnych na temat Sprawiedliwego Handlu, Celów Zrównoważonego Rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji, w tym na temat przyczyn ubóstwa w krajach globalnego Południa, związanych m.in. z globalnym systemem handlu i jego wpływem na społeczności tych krajów;
 • podejmowanie na terenie uczelni oraz w społeczności lokalnej działań promujących ideę Sprawiedliwego Handlu jako narzędzia walki z ubóstwem i poprawy warunków życia drobnych wytwórców w krajach globalnego Południa;
 • dążenie do zapewnienia dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu na terenie uczelni oraz podczas organizowanych wydarzeń.

JAK SIĘ WŁĄCZYĆ?

 • Na początek warto zapoznać się z kryteriami, jakie uczelnia musi spełnić, by uzyskać tytuł Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.
 • Rozpoczęcie kampanii warto zgłosić za pomocą formularza on-line (zobacz podgląd). Dzięki temu będziemy mogli zaoferować wsparcie w jej realizacji.
 • Rozpoczynając kampanię warto zapoznać się z formularzem raportu on-line z realizacji kryteriów (zobacz podgląd). Zapoznanie się z nim na początkowym etapie realizacji ułatwi odpowiednie prowadzenie i dokumentowanie kampanii w trakcie jej trwania.
 • Raport on-line należy uzupełniać na bieżąco w trakcie trwania kampanii, jednak można w nim wykazać działania zrealizowane przed zgłoszeniem kampanii.
 • Na koniec należy przesłać gotowy formularz raportu on-line (zobacz podgląd) wraz z wnioskiem o nadanie/przedłużenie tytułu.
 • Wnioski o nadanie tytułu należy przesłać wraz z raportem z działań prowadzonych przez co najmniej rok. Wnioski o przedłużenie tytułu muszą być przesłane z raportem z dwóch lat kontynuowania lokalnej kampanii.
 • Należy mieć na uwadze, że czas potrzebny na rozpatrzenie raportu wraz z wnioskiem o nadanie/przedłużenie tytułu wynosi do 1 miesiąca.

UCZELNIA PRZYJAZNA DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

O tytuł Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu mogą się starać dowolne szkoły wyższe (publiczne lub prywatne), ich wydziały lub inne jednostki organizacyjne (np. instytut, katedra). Tytuł jest przyznawany po wypełnieniu niżej wymienionych kryteriów i zachowuje ważność przez dwa lata z możliwością odnawiania na kolejne dwuletnie okresy.

KRYTERIUM I

Na uczelni funkcjonuje grupa koordynująca działania, której celem jest promocja idei Sprawiedliwego Handlu i prowadzenie lokalnej kampanii Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.

W skład grupy koordynującej powinni wejść przedstawiciele kadry naukowej i wykładowcy oraz studenci i studentki. Koordynatorzy kampanii tworzą plan działania, inspirują i monitorują wypełnianie kryteriów kampanii Uczelnie Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w danej uczelni.

Co jest wymagane?

 • Funkcjonowanie grupy koordynującej.
 • Wskazanie osoby do kontaktów z organizatorami ogólnopolskiej kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Osoba ta musi być członkiem/członkinią grupy koordynującej.
 • Przyjęcie planu działań służącego realizacji poszczególnych kryteriów.

Co jeszcze można zrobić?

 • Regularnie oceniać stopień wypełnienia niniejszych kryteriów, realizacji zamierzeń i planować kolejne kroki.
 • Włączać w działania grupy osoby odpowiedzialne za żywność/catering na uczelni, np. bufet.

KRYTERIUM II

Władze jednostki organizacyjnej uczelni przyjmują deklarację o zaangażowaniu uczelni we wspieranie idei Sprawiedliwego Handlu.

Deklarację podpisują odpowiednie władze uczelni, wydziału lub innej jednostki organizacyjnej biorącej udział w kampanii (np. rektor, dziekan, dyrektor instytutu). Wzór deklaracji znajdziesz tutaj.

Co jest wymagane?

 • Przyjęcie i podpisanie deklaracji poparcia dla idei Sprawiedliwego Handlu.
 • Upublicznienie logo kampanii w widocznym miejscu na terenie jednostki organizacyjnej uczelni, na jej stronie internetowej lub/i w mediach społecznościowych.

Co jeszcze można zrobić?

 • Upublicznić deklarację w widocznym miejscu na terenie jednostki organizacyjnej uczelni, na jej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
 • Przesłać informację o zaangażowaniu w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu do współpracujących uczelni w kraju i/lub za granicą.
 • Wprowadzić tematykę Sprawiedliwego Handlu i Celów Zrównoważonego Rozwoju do oficjalnych dokumentów tworzonych przez władze uczelni (strategii rozwoju, planu ochrony środowiska, polityki zamówień publicznych itp.).
 • Stosować zasady Zielonego Biura oraz zasady Zielonych (Zrównoważonych) Wydarzeń, tj. ograniczanie zużycia energii, wody, papieru, ograniczanie emisji CO2 i produkcji odpadów, używanie certyfikowanych produktów ekologicznych itd.

KRYTERIUM III

Studenci, wykładowcy i inni pracownicy uczelni poznają ideę Sprawiedliwego Handlu.

Celem kampanii jest umożliwienie wszystkim interesariuszom na uczelni zapoznanie się z ideą Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Co jest wymagane?

 • Zapoznanie się wykładowców i innych pracowników uczelni z ideą Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 • Zapoznanie studentów z ideą Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju. Tematy te są prezentowane przynajmniej na jednym kierunku studiów wszystkich roczników, co najmniej raz w semestrze.

Co jeszcze można zrobić?

 • Poszerzać wiedzę na temat Sprawiedliwego Handlu i odpowiedzialnej konsumpcji przez lekturę badań, materiałów informacyjnych, serwisów internetowych itp.
 • Przeprowadzić ankiety badające znajomość idei i rozpoznawalność znaków Sprawiedliwego Handlu na początku kampanii oraz przed przesłaniem wniosku o nadanie/przedłużenie tytułu Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.
 • Przeprowadzać badania konsumenckie na temat znajomości idei i rozpoznawalności znaków Sprawiedliwego Handlu na poziomie lokalnej społeczności, regionu i/lub kraju.
 • Zorganizować konkurs wiedzy na temat Sprawiedliwego Handlu i odpowiedzialnej konsumpcji w kontekście edukacji globalnej.
 • Zachęcać do realizacji badań naukowych dotyczących wpływu Sprawiedliwego Handlu na los drobnych producentów w krajach globalnego Południa.

KRYTERIUM IV

Uczelnia promuje ideę Sprawiedliwego Handlu na swoim terenie oraz w społeczności lokalnej.

Na uczelni prowadzone są działania promujące Sprawiedliwy Handel i mające wpływ na społeczność lokalną.

Co jest wymagane?

 • Zorganizowanie co najmniej dwóch wydarzeń w roku promujących Sprawiedliwy Handel, np. z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, World Fairtrade Challenge (maj) i/lub Tygodnia Edukacji Globalnej (listopad).
 • Regularne zamieszczanie informacji na temat Sprawiedliwego Handlu w mediach uczelni/wydziału (np. gabloty, materiały promocyjne uczelni, strony internetowe, media społecznościowe).

Co jeszcze można zrobić?

 • Zapraszać przedstawicieli społeczności lokalnej (przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, władze, media) do udziału w wydarzeniach uczelnianych związanych z kampanią.
 • Sformować grupę studentów – rzeczników kampanii, która będzie relacjonowała jej przebieg w mediach społecznościowych.
 • Prowadzić kronikę kampanii, w której odnotowywane są wszystkie wydarzenia z nią związane.
 • Nawiązać kontakty z innymi instytucjami biorącymi udział w kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w okolicy oraz w innych częściach kraju i za granicą.

KRYTERIUM V

Uczelnia dąży do wprowadzenia produktów Sprawiedliwego Handlu na swoim terenie oraz w społeczności lokalnej.

Produktem Sprawiedliwego Handlu jest każdy produkt dostarczany przez certyfikowane Organizacje Sprawiedliwego Handlu skupione w World Fair Trade Organization lub oznaczone certyfikatem potwierdzającym, że przy ich produkcji wypełniono standardy Sprawiedliwego Handlu weryfikowane w ramach systemów certyfikacji Fairtrade, Naturland Fair, Ecocert Fair Trade lub Fair for Life.

Co jest wymagane?

 • Korzystanie z produktów Sprawiedliwego Handlu w trakcie działań i wydarzeń promujących ideę Sprawiedliwego Handlu.
 • Sporządzenie raportu na temat dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu w okolicznych punktach handlowych, gastronomicznych, usługowych lub zakładach produkcyjnych.

Co jeszcze można zrobić?

 • Zapewnić dostęp do produktów Sprawiedliwego Handlu w bufecie, na stołówce, w sekretariacie, na zajęciach WF (np. przez używanie koszulek z bawełny Fairtrade, piłek Fairtrade) oraz podczas imprez organizowanych przez uczelnię/wydział.
 • Zachęcać okolicznych sprzedawców i producentów do wprowadzania produktów Sprawiedliwego Handlu.
 • Zachęcać okoliczne urzędy do używania produktów Sprawiedliwego Handlu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KAMPANII

Aby zgłosić kampanię musisz być zalogowany

Aby wysłać raport musisz być zalogowany