MIEJSCA PRACY PRZYJAZNE DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, wspierana przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundację Kupuj Odpowiedzialnie oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja obywateli do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z jej obszarów jest kampania Miejsca Pracy Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, umożliwiająca uzyskanie stosownego tytułu i dyplomu podmiotom (np. firmom, organizacjom, instytucjom), które korzystają z produktów Sprawiedliwego Handlu w ramach własnej konsumpcji. Należy zaznaczyć, że o tytuł mogą ubiegać się wyłącznie firmy, które same nie mogą wytwarzać ani dystrybuować produktów Sprawiedliwego Handlu. W związku z tym kampania nie obejmuje hoteli, restauracji, kawiarni oraz sklepów i firm produkcyjnych branży spożywczej i odzieżowej. Udział w kampanii jest bezpłatny.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KAMPANII

 • pracownicy i inni interesariusze podmiotu dowiadują się, czym jest Sprawiedliwy Handel oraz działają na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, takich jak sprawiedliwość społeczna, walka z ubóstwem, godność i prawa człowieka;
 • włączenie się w kampanię i wypełnienie kryteriów uprawnia do otrzymania tytułu Miejsce Pracy Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu;
 • tytuł Miejsce Pracy Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu daje pierwszeństwo w spotkaniach z ciekawymi gośćmi (np. z producentami kawy ze Sprawiedliwego Handlu) zaproszonymi przez organizatorów kampanii;
 • podmiot oraz jego pracownicy i inni interesariusze mogą liczyć na wsparcie merytoryczne ze strony organizatorów kampanii.

DEFINICJA

Miejsce Pracy Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu jest aktywnie zaangażowane w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu poprzez realizację kryteriów ustanowionych przez organizatorów kampanii. Oznacza to:

 • prowadzenie na terenie podmiotu działań informacyjnych na temat Sprawiedliwego Handlu, Celów Zrównoważonego Rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji, w tym na temat przyczyn ubóstwa w krajach globalnego Południa, związanych m.in. z globalnym systemem handlu i jego wpływem na społeczności tych krajów;
 • podejmowanie działań promujących ideę Sprawiedliwego Handlu jako narzędzia walki z ubóstwem i poprawy warunków życia drobnych wytwórców w krajach globalnego Południa;
 • dążenie do zapewnienia dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu na terenie podmiotu oraz podczas organizowanych wydarzeń;
 • korzystanie z produktów Sprawiedliwego Handlu przez pracowników podmiotu, co przyczynia się do polepszania sytuacji drobnych producentów, rolników i pracowników w krajach globalnego Południa.

JAK SIĘ WŁĄCZYĆ?

 • Na początek warto zapoznać się z kryteriami, jakie podmiot musi spełnić, by uzyskać tytuł Miejsce Pracy Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.
 • Rozpoczęcie kampanii warto zgłosić za pomocą formularza on-line (zobacz podgląd). Dzięki temu będziemy mogli zaoferować wsparcie w jej realizacji.
 • Rozpoczynając kampanię warto zapoznać się z formularzem raportu on-line z realizacji kryteriów (zobacz podgląd). Zapoznanie się z nim na początkowym etapie realizacji ułatwi odpowiednie prowadzenie i dokumentowanie kampanii w trakcie jej trwania.
 • Raport on-line należy uzupełniać na bieżąco w trakcie trwania kampanii, jednak można w nim wykazać działania zrealizowane przed zgłoszeniem kampanii.
 • Na koniec należy przesłać gotowy formularz raportu on-line formularzem raportu on-line z realizacji kryteriów (zobacz podgląd) wraz z wnioskiem o nadanie/przedłużenie tytułu.
 • Wnioski o nadanie tytułu należy przesłać wraz z raportem z działań prowadzonych przez co najmniej rok. Wnioski o przedłużenie tytułu muszą być przesłane z raportem z dwóch lat kontynuowania lokalnej kampanii.
 • Należy mieć na uwadze, że czas potrzebny na rozpatrzenie raportu wraz z wnioskiem o nadanie/przedłużenie tytułu wynosi do 1 miesiąca.

MIEJSCE PRACY PRZYJAZNE DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

O tytuł Miejsce Pracy Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu może się starać dowolny podmiot (np. firma, organizacja, instytucja), który korzysta z produktów Sprawiedliwego Handlu w ramach własnej konsumpcji. Należy zaznaczyć, że o tytuł mogą ubiegać się wyłącznie firmy, które nie wytwarzają, ani nie prowadzą dystrybucji produktów Sprawiedliwego Handlu. W związku z tym kampania nie obejmuje hoteli, restauracji, kawiarni oraz sklepów i firm produkcyjnych branży spożywczej i odzieżowej. Tytuł jest przyznawany po wypełnieniu niżej wymienionych kryteriów i zachowuje ważność przez dwa lata z możliwością odnawiania na kolejne dwuletnie okresy.

KRYTERIUM I

Władze podmiotu wskazują osobę do kontaktów z organizatorami kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

Co jest wymagane?

 • Wskazanie przez władze podmiotu osoby do kontaktów z organizatorami ogólnopolskiej kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

KRYTERIUM II

Władze podmiotu przyjmują deklarację o zaangażowaniu we wspieranie idei Sprawiedliwego Handlu.

Deklarację podpisują odpowiednie władze podmiotu (np. Zarząd). Wzór deklaracji znajdziesz tutaj.

Co jest wymagane?

 • Przyjęcie i podpisanie deklaracji poparcia dla idei Sprawiedliwego Handlu.
 • Upublicznienie logo kampanii w widocznym miejscu na terenie podmiotu, na jego stronie internetowej lub/i w mediach społecznościowych.
 • Przyjęcie planu działań służącego realizacji poszczególnych kryteriów.
 • Zapoznanie pracowników podmiotu z ideą Sprawiedliwego Handlu i poinformowanie ich o dążeniu do uzyskania tytułu.

Co jeszcze można zrobić?

 • Upublicznić deklarację w widocznym miejscu na terenie podmiotu, na jego stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
 • Przesłać informację o zaangażowaniu w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu do współpracujących firm/instytucji/organizacji w kraju i/lub za granicą.
 • Wprowadzić tematykę Sprawiedliwego Handlu i Celów Zrównoważonego Rozwoju do oficjalnych dokumentów tworzonych przez kierownictwo podmiotu (strategii rozwoju, planu ochrony środowiska, polityki zamówień publicznych itp.).
 • Stosować zasady Zielonego Biura oraz zasady Zielonych (Zrównoważonych) Wydarzeń, tj. ograniczanie zużycia energii, wody, papieru, ograniczanie emisji CO2 i produkcji odpadów, używanie certyfikowanych produktów ekologicznych itd.

KRYTERIUM III

Produkty Sprawiedliwego Handlu są regularnie używane na terenie podmiotu oraz podczas organizowanych wydarzeń.

Produktem Sprawiedliwego Handlu jest każdy produkt dostarczany przez certyfikowane Organizacje Sprawiedliwego Handlu skupione w World Fair Trade Organization lub oznaczone certyfikatem potwierdzającym, że przy ich produkcji wypełniono standardy Sprawiedliwego Handlu weryfikowane w ramach systemów certyfikacji Fairtrade, Naturland Fair, Ecocert Fair Trade lub Fair for Life.

Co jest wymagane?

 • Korzystanie z produktów Sprawiedliwego Handlu (np. herbaty, kawy, cukru, owoców itp.) podczas wydarzeń publicznych organizowanych lub współorganizowanych przez podmiot.
 • Używanie co najmniej dwóch różnych rodzajów produktów Sprawiedliwego Handlu w codziennej działalności podmiotu (konsumpcja wewnętrzna, częstowanie klientów itp.). Przez dwa różne rodzaje produktów należy rozumieć np. kawę i herbatę, nie zaś np. kawę mieloną i kawę instant.

Co jeszcze można zrobić?

 • Dążyć do stałego rozszerzania asortymentu produktów Sprawiedliwego Handlu używanych na terenie podmiotu (np. o cukier, owoce suszone, kwiaty, ubrania robocze i ręczniki z bawełny Fairtrade) i podczas organizowanych wydarzeń.
 • Stosować na terenie podmiotu kosmetyki i środki czystości oraz ręczniki z bawełny Fairtrade.

KRYTERIUM IV

Podmiot promuje ideę Sprawiedliwego Handlu wśród swoich interesariuszy.

Co jest wymagane?

 • Zamieszczanie we własnych materiałach drukowanych (np. ulotki, raporty) informacji o korzystaniu z produktów Sprawiedliwego Handlu lub rozpowszechnianie materiałów informacyjnych (np. ulotki) organizacji Sprawiedliwego Handlu na terenie podmiotu (np. w poczekalni).
 • Zamieszczenie informacji o korzystaniu z produktów Sprawiedliwego Handlu na stronie podmiotu, w mediach społecznościowych itd.
 • Umieszczenie w widocznym miejscu na terenie podmiotu (dla pracowników i innych interesariuszy) informacji “Tu używamy produktów (np. kawy, herbaty) ze Sprawiedliwego Handlu”. 

Co jeszcze można zrobić?

 • Wspierać rynek produktów Sprawiedliwego Handlu wśród interesariuszy podmiotu poprzez dawanie prezentów ze Sprawiedliwego Handlu (np. kwiaty ze Sprawiedliwego Handlu z okazji Dnia Kobiet albo paczki z produktami ze Sprawiedliwego Handlu jako tradycyjny prezent na święta, z okazji awansu albo odejścia z pracy).
 • Zachęcać interesariuszy podmiotu do wspierania organizacji Sprawiedliwego Handlu, organizacji zajmujących się odpowiedzialną konsumpcją, ekologią i prawami człowieka (np. poprzez angażowanie się w działania informacyjne i edukacyjne, podpisywanie petycji, wolontariat pracowniczy, pomoc w pozyskiwania środków).

KRYTERIUM V

Podmiot włącza się w promocję idei Sprawiedliwego Handlu na swoim terenie oraz w społeczności lokalnej.

Pracownicy i inni interesariusze podmiotu angażują się w działania promujące Sprawiedliwy Handel i mające wpływ na społeczność lokalną.

Co jest wymagane?

 • Aktywny udział podmiotu w co najmniej dwóch wydarzeniach w roku promujących Sprawiedliwy Handel, np. z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, World Fairtrade Challenge (maj) i/lub Tygodnia Edukacji Globalnej (listopad).

Co jeszcze można zrobić?

 • Zapraszać przedstawicieli społeczności lokalnej (organizacje pozarządowe, władze, media) do udziału w wydarzeniach związanych z kampanią.
 • Nawiązać kontakty z innymi instytucjami (jednostki terytorialne, szkoły, uczelnie, wspólnoty wyznaniowe) biorącymi udział w kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w okolicy oraz w innych częściach kraju i za granicą.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KAMPANII

Aby zgłosić kampanię musisz być zalogowany

Aby wysłać raport musisz być zalogowany