Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w Polsce

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu – jest odpowiednikiem kampanii Fair Trade Towns funkcjonującej w 34 krajach na świecie na 6 kontynentach. Celem działań jest mobilizacja obywateli do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju. Obejmuje swoim zasięgiem oddolne inicjatywy na rzecz promocji idei Sprawiedliwego Handlu podejmowane w miastach, szkołach, uczelniach, przedszkolach, wspólnotach religijnych, miejscach pracy, jednostkach harcerskich. Zwieńczeniem jest wypełnienie kryteriów uzyskania tytułu np. Miasto/Szkoła Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

W 2009 roku z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu (PSSH) w nowych krajach członkowskich UE rozpoczęła się debata na temat kampanii Fair Trade Towns. Rok później Koalicja Sprawiedliwego Handlu wspólnie z PSSH wypracowała pierwsze kryteria przyznawania tytułu.

Cele kampanii w Polsce

  1. Promocja  w Polsce idei Sprawiedliwego Handlu i zrównoważonego rozwoju w kontekście globalnym.
  2. Mobilizacja społeczności lokalnych do przyczyniania się do realizacji  Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez wspieranie ruchu Sprawiedliwego Handlu.
  3. Budowa wrażliwości poszczególnych grup społecznych na zależności pomiędzy wyborami konsumenckimi,  a warunkami życia ludzi wytwarzającymi produkty z krajów Południa.

Pojęcia podstawowe i ramy kampanii

  1. Na użytek niniejszej kampanii dokumentem określającym znaczenie podstawowych terminów, takich jak: Fair Trade, Fairtrade, produkt Sprawiedliwego Handlu, organizacja Fair Trade jest Karta Zasad Sprawiedliwego Handlu (ang.: A charter of Fair Trade Principles) podpisana przez Fairtrade International (FI) i World Fair Trade Organization (WFTO)  oraz Słownik terminów Sprawiedliwego Handlu opracowany przez PSSH.
  2. Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu jest organizowana w Polsce według wskazań zawartych w International Fair Trade Towns Steering Committee Guidelines for Fair Trade Towns – 2015. Wersja polska dokumentu dostępna jest tutaj.
  3. Sygnatariusze kampanii uznają, że Systemy certyfikacji Sprawiedliwego Handlu wymienione w Rozdziale 2 International Guide to Fair Trade Labels są wystarczającą gwarancją uznania, że produkt został wytworzony na zasadach Sprawiedliwego Handlu.

Od 2018 roku kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, wspierana i organizowana jest przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundację Kupuj Odpowiedzialnie oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu. Organizacje zawarły w tej sprawie porozumienie o współpracy. W ramach porozumienia zostały zatwierdzone funkcjonujące zasady i kryteria przyznawania tytułów oraz sposoby ubiegania się o nie. Wskazany został koordynator kampanii krajowej. Funkcję tę pełni przedstawiciel PSSH – Tadeusz Makulski.

Kampania obejmuje następujące obszary: miasta, szkoły, uczelnie, miejsca pracy, wspólnoty wyznaniowe, jednostki harcerskie, przedszkola. Dla każdego z nich określono odrębne kryteria uzyskania tytułu.

Pierwszym Miastem Przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu w Polsce jest Poznań. Tytuł został przyznany w dniu 10 listopada 2012 r.

W roku 2013 pierwszą Szkołą Przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu w Polsce stała się Piątkowska Szkoła Społeczna w Poznaniu.