WSPÓLNOTY WYZNANIOWE PRZYJAZNE DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, wspierana przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundację Kupuj Odpowiedzialnie oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja obywateli do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z jej obszarów jest kampania Wspólnoty Wyznaniowe Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, umożliwiająca uzyskanie stosownego tytułu i dyplomu jednostkom organizacyjnym wspólnot religijnych, takim jak np. parafia, zbór, kościół, gmina wyznaniowa, sangha. Udział w kampanii jest bezpłatny.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KAMPANII

 • członkowie i członkinie wspólnoty dowiadują się, czym jest Sprawiedliwy Handel oraz działają na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, takich jak sprawiedliwość społeczna, walka z ubóstwem, godność i prawa człowieka;
 • wspólnota ulega dalszej integracji dzięki wspólnej realizacji działań promujących Sprawiedliwy Handel;
 • włączenie się w kampanię i wypełnienie kryteriów uprawnia do otrzymania tytułu Wspólnota Wyznaniowa Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu;
 • tytuł Wspólnota Wyznaniowa Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu daje pierwszeństwo w spotkaniach z ciekawymi gośćmi (np. z producentami kawy ze Sprawiedliwego Handlu) zaproszonymi przez organizatorów kampanii;
 • wspólnota i jej członkowie może liczyć na wsparcie merytoryczne ze strony organizatorów kampanii.

DEFINICJA

Wspólnota Wyznaniowa Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu jest aktywnie zaangażowana w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu poprzez realizację kryteriów ustanowionych przez organizatorów kampanii. Oznacza to:

 • prowadzenie działań informacyjnych na temat Sprawiedliwego Handlu, Celów Zrównoważonego Rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji, w tym na temat przyczyn ubóstwa w krajach globalnego Południa, związanych m.in. z globalnym systemem handlu i jego wpływem na społeczności tych krajów;
 • podejmowanie działań promujących ideę Sprawiedliwego Handlu jako narzędzia walki z ubóstwem i poprawy warunków życia drobnych wytwórców w krajach globalnego Południa;
 • dążenie do zapewnienia dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu na terenie danej wspólnoty wyznaniowej oraz podczas organizowanych wydarzeń. 

JAK SIĘ WŁĄCZYĆ?

 • Na początek warto zapoznać się z kryteriami, jakie wspólnota musi spełnić, by uzyskać tytuł Wspólnota Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.
 • Rozpoczęcie kampanii warto zgłosić za pomocą formularza on-line (zobacz podgląd). Dzięki temu będziemy mogli zaoferować wsparcie w jej realizacji.
 • Rozpoczynając kampanię warto zapoznać się z formularzem raportu on-line z realizacji kryteriów (zobacz podgląd). Zapoznanie się z nim na początkowym etapie realizacji ułatwi odpowiednie prowadzenie i dokumentowanie kampanii w trakcie jej trwania.
 • Raport on-line należy uzupełniać na bieżąco w trakcie trwania kampanii, jednak można w nim wykazać działania zrealizowane przed zgłoszeniem kampanii.
 • Na koniec należy przesłać gotowy formularz raportu on-line (zobacz podgląd) wraz z wnioskiem o nadanie/przedłużenie tytułu.
 • Wnioski o nadanie tytułu należy przesłać wraz z raportem z działań prowadzonych przez co najmniej rok. Wnioski o przedłużenie tytułu muszą być przesłane z raportem z dwóch lat kontynuowania lokalnej kampanii.
 • Należy mieć na uwadze, że czas potrzebny na rozpatrzenie raportu wraz z wnioskiem o nadanie/przedłużenie tytułu wynosi do 1 miesiąca.

WSPÓLNOTA WYZNANIOWA PRZYJAZNA DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

O tytuł Wspólnota Wyznaniowa Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu mogą się starać lokalne wspólnoty religijne (np. parafia, zbór, kościół, gmina wyznaniowa, sangha) lub jednostki organizacyjne dowolnego zarejestrowanego wyznania. Tytuł jest przyznawany po wypełnieniu niżej wymienionych kryteriów na okres dwóch lat z możliwością odnowienia na kolejne lata.

KRYTERIUM I

We wspólnocie funkcjonuje grupa koordynująca działania, której celem jest promocja idei Sprawiedliwego Handlu i prowadzenie lokalnej kampanii Wspólnota Wyznaniowa Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.

W skład grupy koordynującej powinni wejść liderzy i uprawomocnieni członkowie i członkinie wspólnoty. Koordynatorzy kampanii tworzą plan działania, inspirują i monitorują wypełnianie kryteriów kampanii Wspólnoty Wyznaniowe Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w danej wspólnocie.

Co jest wymagane?

 • Funkcjonowanie grupy koordynującej.
 • Wskazanie osoby do kontaktów z organizatorami ogólnopolskiej kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Osoba ta musi być członkiem/członkinią grupy koordynującej.
 • Przyjęcie planu działań służącego realizacji poszczególnych kryteriów.

Co jeszcze można zrobić?

 • Regularnie oceniać stopień wypełnienia niniejszych kryteriów, realizacji zamierzeń i planować kolejne kroki.

KRYTERIUM II

Wspólnota przyjmuje deklarację o zaangażowaniu we wspieranie idei Sprawiedliwego Handlu.

Deklarację podpisują uprawomocnione osoby, stosownie do zasad panujących w danej wspólnocie. Przykładową deklarację znajdziesz tutaj.

Co jest wymagane?

 • Przyjęcie i podpisanie deklaracji poparcia dla idei Sprawiedliwego Handlu.
 • Upublicznienie logo kampanii w widocznym miejscu na terenie wspólnoty wyznaniowej, na jej stronie internetowej lub/i w mediach społecznościowych.

Co jeszcze można zrobić?

 • Upublicznić deklarację w widocznym miejscu na terenie wspólnoty, na jej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
 • Przesłać informację o zaangażowaniu w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu do współpracujących wspólnot wyznaniowych w kraju i/lub za granicą.
 • Stosować zasady Zielonego Biura oraz zasady Zielonych (Zrównoważonych) Wydarzeń, tj. ograniczanie zużycia energii, wody, papieru, ograniczanie emisji CO2 i produkcji odpadów, używanie certyfikowanych produktów ekologicznych itd.

KRYTERIUM III

Członkowie wspólnoty poznają ideę Sprawiedliwego Handlu.

Celem kampanii jest umożliwienie całej wspólnocie zapoznania się z ideą Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Co jest wymagane?

 • Prowadzenie wśród członków i członkiń wspólnoty działań informacyjnych (gablota, gazetka, strona internetowa, kazania, rekolekcje, wykłady) na temat Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju, z punktu widzenia danej religii (np. rozważanie nauki społecznej kościoła w kontekście problemów ubogiego Południa).

Co jeszcze można zrobić?

 • Przeprowadzić ankiety badające znajomość idei i rozpoznawalność znaków Sprawiedliwego Handlu na początku kampanii oraz przed przesłaniem wniosku o nadanie/przedłużenie tytułu Wspólnota Wyznaniowa Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.

KRYTERIUM IV

Wspólnota promuje ideę Sprawiedliwego Handlu na swoim terenie oraz w społeczności lokalnej.

We wspólnocie prowadzone są działania promujące Sprawiedliwy Handel i mające wpływ na społeczność lokalną.

Co jest wymagane?

 • Prezentacja idei Sprawiedliwego Handlu w trakcie co najmniej dwóch wydarzeń w roku organizowanych przez wspólnotę, np. z okazji święta danej wspólnoty, Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, World Fairtrade Challenge (maj) i/lub Tygodnia Edukacji Globalnej (listopad).
 • Regularne zamieszczanie informacji o Sprawiedliwym Handlu na stronie internetowej wspólnoty oraz w jej mediach społecznościowych.

Co jeszcze można zrobić?

 • Zapraszać przedstawicieli społeczności lokalnej (organizacje pozarządowe, władze, media, przedsiębiorcy) do udziału w wydarzeniach związanych z kampanią.
 • Nawiązać kontakty z innymi instytucjami i wspólnotami wyznaniowymi biorącymi udział w kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w okolicy oraz w innych częściach kraju i za granicą.

KRYTERIUM V

Wspólnota dąży do wprowadzenia produktów Sprawiedliwego Handlu na swoim terenie oraz w społeczności lokalnej.

Produktem Sprawiedliwego Handlu jest każdy produkt dostarczany przez certyfikowane Organizacje Sprawiedliwego Handlu skupione w World Fair Trade Organization lub oznaczone certyfikatem potwierdzającym, że przy ich produkcji wypełniono standardy Sprawiedliwego Handlu weryfikowane w ramach systemów certyfikacji Fairtrade, Naturland Fair, Ecocert Fair Trade lub Fair for Life.

Co jest wymagane?

 • Korzystanie z produktów Sprawiedliwego Handlu (np. kawy, herbaty) do wewnętrznej konsumpcji w kancelarii/biurze wspólnoty oraz podczas wydarzeń i spotkań związanych z obchodzonymi świętami.

Co jeszcze można zrobić?

 • Zapewnić dostęp do produktów Sprawiedliwego Handlu w bufecie/sklepiku prowadzonym przez wspólnotę (o ile taki istnieje).

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KAMPANII

Aby zgłosić kampanię musisz być zalogowany

Aby wysłać raport musisz być zalogowany