PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, wpierana przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundację Kupuj Odpowiedzialnie oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja obywateli do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z jej obszarów jest kampania Przedszkola Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, umożliwiająca uzyskanie stosownego tytułu i dyplomu placówkom wychowania przedszkolnego. Udział w kampanii jest bezpłatny.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KAMPANII

 • wychowawcy zdobywają wiedzę merytoryczną oraz dostęp do materiałów edukacyjnych na temat edukacji globalnej wraz ze wskazówkami, jak poruszać tę tematykę z dziećmi;
 • włączenie się w kampanię i wypełnienie kryteriów uprawnia do otrzymania dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu Przedszkole Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu;
 • tytuł Przedszkole Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu daje pierwszeństwo w spotkaniach z ciekawymi gośćmi (np. z producentami bananów ze Sprawiedliwego Handlu) zaproszonymi przez organizatorów kampanii;
 • przedszkole i wychowawcy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne ze strony organizatorów kampanii.

DEFINICJA

Przedszkole Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu jest aktywnie zaangażowane w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu poprzez realizację kryteriów ustanowionych przez organizatorów kampanii. Oznacza to:

 • wprowadzanie elementów edukacji globalnej i na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji w trakcie zabaw i zajęć edukacyjnych z dziećmi;
 • podejmowanie na terenie przedszkola oraz w społeczności lokalnej działań promujących ideę Sprawiedliwego Handlu jako wprowadzenia do kształtowania odpowiedzialnych nawyków konsumenckich oraz troski o drobnych wytwórców w krajach globalnego Południa;
 • dążenie do zapewnienia dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu na terenie przedszkola oraz podczas organizowanych wydarzeń.

JAK SIĘ WŁĄCZYĆ?

 • Na początek warto zapoznać się z kryteriami , jakie przedszkole musi spełnić, by uzyskać tytuł Przedszkole Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.
 • Rozpoczęcie kampanii warto zgłosić za pomocą formularza on-line (zobacz podgląd). Dzięki temu będziemy mogli zaoferować wsparcie w jej realizacji.
 • Rozpoczynając kampanię warto zapoznać się z formularzem raportu on-line z realizacji kryteriów (zobacz podgląd).  Zapoznanie się z nim na początkowym etapie realizacji ułatwi odpowiednie prowadzenie i dokumentowanie kampanii w trakcie jej trwania.
 • Raport on-line należy uzupełniać na bieżąco w trakcie trwania kampanii, jednak można w nim wykazać działania zrealizowane przed zgłoszeniem kampanii.
 • Na koniec należy przesłać gotowy formularz raportu on-line (zobacz podgląd) wraz z wnioskiem o nadanie/przedłużenie tytułu.
 • Wnioski o nadanie tytułu należy przesłać wraz z raportem z działań prowadzonych przez co najmniej rok. Wnioski o przedłużenie tytułu muszą być przesłane z raportem z dwóch lat kontynuowania lokalnej kampanii.
 • Należy mieć na uwadze, że czas potrzebny na rozpatrzenie raportu wraz z wnioskiem o nadanie/przedłużenie tytułu wynosi do 1 miesiąca.

PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

O tytuł Przedszkole Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu mogą się starać dowolne placówki wychowania przedszkolnego (publiczne lub prywatne). Tytuł jest przyznawany po wypełnieniu niżej wymienionych kryteriów i zachowuje ważność przez dwa lata z możliwością odnawiania na kolejne dwuletnie okresy.

KRYTERIUM I

Władze podmiotu wskazują osobę do kontaktów z organizatorami kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

Co jest wymagane?

 • Wskazanie przez władze podmiotu osoby do kontaktów z organizatorami ogólnopolskiej kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

KRYTERIUM II

Władze przedszkola przyjmują deklarację o zaangażowaniu przedszkola we wspieranie idei Sprawiedliwego Handlu.

Deklarację przystąpienia do kampanii podpisują dyrekcja placówki wychowania przedszkolnego oraz przedstawiciele rodziców. Wzór deklaracji znajdziesz tutaj.

Co jest wymagane?

 • Przyjęcie i podpisanie deklaracji poparcia dla idei Sprawiedliwego Handlu.
 • Upublicznienie logo kampanii w widocznym miejscu w przedszkolu, na jego stronie internetowej lub/i w mediach społecznościowych.
 • Przyjęcie planu działań służącego realizacji poszczególnych kryteriów.

Co jeszcze można zrobić?

 • Upublicznić deklarację w widocznym miejscu w przedszkolu, na jej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
 • Przesłać informację o zaangażowaniu w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu do współpracujących placówek w kraju i/lub za granicą.
 • Wprowadzić tematykę Sprawiedliwego Handlu i Celów Zrównoważonego Rozwoju do oficjalnych dokumentów tworzonych przez dyrekcję (np. strategii rozwoju).
 • Stosować zasady Zielonego Biura oraz zasady Zielonych (Zrównoważonych) Wydarzeń, tj. ograniczanie zużycia energii, wody, papieru, ograniczanie emisji CO2 i produkcji odpadów, używanie certyfikowanych produktów ekologicznych itd.

KRYTERIUM III

Dzieci, ich rodzice, wychowawcy i inni pracownicy przedszkola poznają ideę Sprawiedliwego Handlu.

Celem kampanii jest umożliwienie wszystkim osobom w placówce zapoznanie się z ideą Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Co jest wymagane?

 • Zapoznanie się wychowawców i innych pracowników placówki z ideą Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 • Zapoznanie dzieci z ideą Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju. Tematy te są prezentowane podczas zabaw i zajęć edukacyjnych, co najmniej raz w semestrze.
 • Zapoznanie rodziców z ideą Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju. Temat musi zostać zaprezentowany na co najmniej jednym spotkaniu otwartym dla rodziców w trakcie danego roku szkolnego.

Co jeszcze można zrobić?

 • Poszerzać wiedzę na temat Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju przez lekturę materiałów informacyjnych, serwisów internetowych itp.
 • Zorganizować konkurs talentów/prac plastycznych na temat Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju w kontekście edukacji globalnej.

KRYTERIUM IV

Przedszkole promuje ideę Sprawiedliwego Handlu na swoim terenie oraz w społeczności lokalnej.

W placówce wychowania przedszkolnego prowadzone są działania promujące Sprawiedliwy Handel i mające wpływ na społeczność lokalną.

Co jest wymagane?

 • Zorganizowanie co najmniej dwóch wydarzeń w roku promujących Sprawiedliwy Handel, np. z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, World Fairtrade Challenge (maj) i/lub Tygodnia Edukacji Globalnej (listopad).
 • Regularne zamieszczanie informacji na temat Sprawiedliwego Handlu w mediach placówki wychowania przedszkolnego (np. gabloty, materiały promocyjne przedszkola, strona internetowa, media społecznościowe).

Co jeszcze można zrobić?

 • Zapraszać przedstawicieli społeczności lokalnej (przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, władze, media) do udziału w wydarzeniach przedszkolnych związanych z kampanią.
 • Prowadzić kronikę kampanii, w której odnotowywane są wszystkie wydarzenia z nią związane.
 • Nawiązać kontakty z innymi instytucjami biorącymi udział w kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w okolicy oraz w innych częściach kraju i za granicą.

KRYTERIUM V

Przedszkole sprzyja wprowadzaniu produktów Sprawiedliwego Handlu na swoim terenie oraz w społeczności lokalnej.

Produktem Sprawiedliwego Handlu jest każdy produkt dostarczany przez certyfikowane Organizacje Sprawiedliwego Handlu skupione w World Fair Trade Organization lub oznaczone certyfikatem potwierdzającym, że przy ich produkcji wypełniono standardy Sprawiedliwego Handlu weryfikowane w ramach systemów certyfikacji Fairtrade, Naturland Fair, Ecocert Fair Trade lub Fair for Life.

Co jest wymagane?

 • Korzystanie z produktów Sprawiedliwego Handlu w trakcie działań i wydarzeń promujących ideę Sprawiedliwego Handlu.

Co jeszcze można zrobić?

 • Zapewnić dostęp do produktów Sprawiedliwego Handlu w ramach wyżywienia dzieci (np. owoce, soki i przekąski).
 • Zapewnić dostęp do produktów Sprawiedliwego Handlu (np. kawa, herbata) dla wychowawców placówki.
 • Stosować na terenie placówki kosmetyki i środki czystości oraz ręczniki z bawełny Fairtrade.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KAMPANII

Aby zgłosić kampanię musisz być zalogowany

Aby wysłać raport musisz być zalogowany