SZKOŁY PRZYJAZNE DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, wspierana przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundację Kupuj Odpowiedzialnie oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja obywateli do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z jej obszarów jest kampania Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, umożliwiająca uzyskanie stosownego tytułu i dyplomu jednostkom edukacyjnym. Udział w kampanii jest bezpłatny.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KAMPANII

 • nauczyciele zdobywają wiedzę merytoryczną oraz materiały edukacyjne na temat edukacji globalnej wraz ze wskazówkami, jak poruszać tę tematykę z uczniami;
 • włączenie się w kampanię i wypełnienie kryteriów uprawnia do otrzymania dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu;
 • tytuł Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu daje pierwszeństwo w spotkaniach z ciekawymi gośćmi (np. z producentami kawy ze Sprawiedliwego Handlu) zaproszonymi przez organizatorów kampanii;
 • uczniowie i nauczyciele mogą liczyć na wsparcie merytoryczne ze strony organizatorów kampanii.

DEFINICJA

Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu jest aktywnie zaangażowana w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu poprzez realizację kryteriów ustanowionych przez organizatorów kampanii. Oznacza to:

 • prowadzenie działań edukacyjnych na temat Sprawiedliwego Handlu, Celów Zrównoważonego Rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji, w tym na temat przyczyn ubóstwa w krajach globalnego Południa, związanych m.in. z globalnym systemem handlu i jego wpływem na społeczności tych krajów;
 • podejmowanie na terenie szkoły oraz w społeczności lokalnej działań promujących ideę Sprawiedliwego Handlu jako narzędzia walki z ubóstwem i poprawy warunków życia drobnych wytwórców w krajach globalnego Południa;
 • dążenie do zapewnienia dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu na terenie szkoły oraz podczas organizowanych wydarzeń.

JAK SIĘ WŁĄCZYĆ?

 • Na początek warto zapoznać się z kryteriami, jakie szkoła musi spełnić, by uzyskać tytuł Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.
 • Rozpoczęcie kampanii warto zgłosić za pomocą formularza on-line (zobacz podgląd). Dzięki temu będziemy mogli zaoferować wsparcie w jej realizacji.
 • Rozpoczynając kampanię warto warto zapoznać się z formularzem raportu on-line z realizacji kryteriów (zobacz podgląd). Zapoznanie się z nim na początkowym etapie realizacji ułatwi odpowiednie prowadzenie i dokumentowanie kampanii w trakcie jej trwania.
 • Raport on-line należy uzupełniać na bieżąco w trakcie trwania kampanii, jednak można w nim wykazać działania zrealizowane przed zgłoszeniem kampanii.
 • Na koniec należy przesłać gotowy formularz raportu on-line (zobacz podgląd) wraz z wnioskiem o nadanie/przedłużenie tytułu.
 • Wnioski o nadanie tytułu należy przesłać wraz z raportem z działań prowadzonych przez co najmniej rok. Wnioski o przedłużenie tytułu muszą być przesłane z raportem z dwóch lat kontynuowania lokalnej kampanii.
 • Należy mieć na uwadze, że czas potrzebny na rozpatrzenie raportu wraz z wnioskiem o nadanie/przedłużenie tytułu wynosi do 1 miesiąca.

SZKOŁA PRZYJAZNA DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

O tytuł Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu mogą się starać dowolne szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne i licealne. Tytuł jest przyznawany po wypełnieniu niżej wymienionych kryteriów i zachowuje ważność przez dwa lata z możliwością odnawiania na kolejne dwuletnie okresy.

KRYTERIUM I

W szkole funkcjonuje grupa koordynująca działania, której celem jest promocja idei Sprawiedliwego Handlu i prowadzenie lokalnej kampanii Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.

W skład grupy koordynującej powinni wejść członkowie rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego. Koordynatorzy kampanii tworzą plan działania, inspirują i monitorują wypełnianie kryteriów kampanii Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w danej szkole.

Co jest wymagane?

 • Funkcjonowanie grupy koordynującej.
 • Wskazanie osoby do kontaktów z organizatorami ogólnopolskiej kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Osoba ta musi być członkiem/członkinią grupy koordynującej.
 • Przyjęcie planu działań służącego wypełnieniu poszczególnych kryteriów.

Co jeszcze można zrobić?

 • Regularnie oceniać stopień wypełnienia niniejszych kryteriów, realizacji zamierzeń i planować kolejne kroki.
 • Włączać w działania grupy osoby odpowiedzialne za żywność/catering w szkole oraz za sklepik szkolny.

KRYTERIUM II

Władze szkoły przyjmują deklarację o zaangażowaniu szkoły we wspieranie idei Sprawiedliwego Handlu.

Deklarację podpisują: dyrekcja szkoły, uprawnieni przedstawiciele rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego oraz rady rodziców. Wzór deklaracji znajdziesz tutaj.  

Co jest wymagane?

 • Przyjęcie i podpisanie deklaracji poparcia dla idei Sprawiedliwego Handlu.
 • Upublicznienie logo kampanii w widocznym miejscu na terenie szkoły, na jej stronie internetowej lub/i w mediach społecznościowych.

Co jeszcze można zrobić?

 • Upublicznić deklarację w widocznym miejscu na terenie szkoły, na jej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
 • Przesłać informację o zaangażowaniu w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu do współpracujących szkół w kraju i/lub za granicą.
 • Wprowadzić tematykę Sprawiedliwego Handlu i Celów Zrównoważonego Rozwoju do oficjalnych dokumentów tworzonych przez dyrekcję (strategii rozwoju, planu ochrony środowiska, polityki zamówień publicznych itp.).
 • Stosować zasady Zielonego Biura oraz zasady Zielonych (Zrównoważonych) Wydarzeń, tj. ograniczanie zużycia energii, wody, papieru, ograniczanie emisji CO2 i produkcji odpadów, używanie certyfikowanych produktów ekologicznych itd.

KRYTERIUM III

Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły poznają ideę Sprawiedliwego Handlu.

Celem kampanii jest umożliwienie wszystkim osobom w szkole zapoznania się z ideą Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Co jest wymagane?

 • Zapoznanie się nauczycieli i innych pracowników szkoły z ideą Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 • Zapoznanie uczniów z ideą Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju. Tematy te są prezentowane w każdej klasie na przynajmniej jednym przedmiocie, co najmniej raz w semestrze.
 • Zapoznanie rodziców z ideą Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju. Temat musi zostać zaprezentowany na co najmniej jednym spotkaniu otwartym dla rodziców w trakcie danego roku szkolnego.

Co jeszcze można zrobić?

 • Poszerzać wiedzę na temat Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju przez lekturę materiałów informacyjnych, serwisów internetowych itp.
 • Przeprowadzić ankiety badające znajomość idei i rozpoznawalność znaków Sprawiedliwego Handlu na początku kampanii oraz przed przesłaniem wniosku o nadanie/przedłużenie tytułu Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.
 • Zorganizować konkurs prac plastycznych i/lub wiedzy na temat Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju w kontekście edukacji globalnej.

KRYTERIUM IV

Szkoła promuje ideę Sprawiedliwego Handlu na swoim terenie oraz w społeczności lokalnej.

W szkole prowadzone są działania promujące Sprawiedliwy Handel i mające wpływ na społeczność lokalną.

Co jest wymagane?

 • Zorganizowanie co najmniej dwóch wydarzeń w roku promujących Sprawiedliwy Handel, np. z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, World Fairtrade Challenge (maj) i/lub Tygodnia Edukacji Globalnej (listopad).
 • Regularne zamieszczanie informacji na temat Sprawiedliwego Handlu w mediach szkolnych (np. gabloty, materiały promocyjne szkoły, strona internetowa, media społecznościowe).

Co jeszcze można zrobić?

 • Zapraszać przedstawicieli społeczności lokalnej (przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, władze, media) do udziału w wydarzeniach szkolnych związanych z kampanią.
 • Sformować grupę uczniów – rzeczników kampanii, która będzie relacjonowała jej przebieg w mediach społecznościowych.
 • Prowadzić kronikę kampanii, w której odnotowywane są wszystkie wydarzenia z nią związane.
 • Nawiązać kontakty z innymi instytucjami i szkołami biorącymi udział w kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w okolicy oraz w innych częściach kraju i za granicą.

KRYTERIUM V

Szkoła dąży do wprowadzenia produktów Sprawiedliwego Handlu na swoim terenie oraz w społeczności lokalnej.

Produktem Sprawiedliwego Handlu jest każdy produkt dostarczany przez certyfikowane Organizacje Sprawiedliwego Handlu skupione w World Fair Trade Organization lub oznaczone certyfikatem potwierdzającym, że przy ich produkcji wypełniono standardy Sprawiedliwego Handlu weryfikowane w ramach systemów certyfikacji Fairtrade, Naturland Fair, Ecocert Fair Trade lub Fair for Life.

Co jest wymagane?

 • Korzystanie z produktów Sprawiedliwego Handlu w trakcie działań i wydarzeń promujących ideę Sprawiedliwego Handlu.
 • Sporządzenie raportu na temat dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu w okolicznych punktach handlowych, gastronomicznych, usługowych lub zakładach produkcyjnych. 

Co jeszcze można zrobić?

 • Zapewnić dostęp do produktów Sprawiedliwego Handlu w szkolnym sklepiku, bufecie, stołówce, w pokoju nauczycielskim, sekretariacie, na zajęciach WF (np. przez używanie koszulek z bawełny i piłek z certyfikatem Fairtrade) oraz podczas szkolnych imprez.
 • Zachęcać okolicznych sprzedawców i producentów do wprowadzania produktów Sprawiedliwego Handlu.
 • Zachęcać okoliczne urzędy do używania produktów Sprawiedliwego Handlu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KAMPANII

Aby zgłosić kampanię musisz być zalogowany

Aby wysłać raport musisz być zalogowany