HARCERZE PRZYJAŹNI DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, wspierana przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundację Kupuj Odpowiedzialnie oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja obywateli do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z jej obszarów jest kampania Harcerze Przyjaźni dla Sprawiedliwego Handlu, umożliwiająca uzyskanie stosownego tytułu i dyplomu poszczególnym jednostkom harcerskim takim jak np. hufce, drużyny, szczepy ze wszystkich organizacji harcerskich w Polsce. Udział w kampanii jest bezpłatny.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KAMPANII

 • instruktorzy/liderzy/drużynowi zdobywają wiedzę merytoryczną oraz materiały edukacyjne na temat edukacji globalnej wraz ze wskazówkami, jak poruszać tę tematykę z harcerzami i zuchami;
 • włączenie się w kampanię i wypełnienie kryteriów uprawnia do otrzymania dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu Harcerze Przyjaźni dla Sprawiedliwego Handlu;
 • tytuł Harcerze Przyjaźni dla Sprawiedliwego Handlu daje pierwszeństwo w spotkaniach z ciekawymi gośćmi (np. z producentami kawy ze Sprawiedliwego Handlu) zaproszonymi przez organizatorów kampanii;
 • jednostka harcerska może liczyć na wsparcie merytoryczne ze strony organizatorów kampanii.

DEFINICJA

Jednostka harcerska posiadająca tytuł Harcerze Przyjaźni dla Sprawiedliwego Handlu jest aktywnie zaangażowana w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu wśród swoich instruktorów, harcerzy, zuchów i ich społeczności lokalnych poprzez realizację kryteriów ustanowionych przez organizatorów kampanii. Oznacza to:

 • prowadzenie działań edukacyjnych na temat Sprawiedliwego Handlu, Celów Zrównoważonego Rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji, w tym na temat przyczyn ubóstwa w krajach rozwijających się, związanych m.in. z globalnym systemem handlu i jego wpływem na społeczności tych krajów;
 • podejmowanie w społeczności lokalnej na obszarze administracyjnym jednostki harcerskiej działań promujących ideę Sprawiedliwego Handlu jako narzędzia walki z ubóstwem i poprawy warunków życia drobnych wytwórców w krajach globalnego Południa;
 • dążenie do zapewnienia dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu na terenie jednostki harcerskiej oraz podczas organizowanych wydarzeń.

JAK SIĘ WŁĄCZYĆ?

 • Na początek warto zapoznać się z kryteriami, jakie jednostka/drużyna harcerska powinna spełnić, by uzyskać tytuł Harcerze Przyjaźni dla Sprawiedliwego Handlu.
 • Rozpoczęcie kampanii warto zgłosić za pomocą formularza on-line (zobacz podgląd). Dzięki temu będziemy mogli zaoferować wsparcie w jej realizacji.
 • Rozpoczynając kampanię warto zapoznać się z formularzem raportu on-line z realizacji kryteriów (zobacz podgląd). Zapoznanie się z nim na początkowym etapie realizacji ułatwi odpowiednie prowadzenie i dokumentowanie kampanii w trakcie jej trwania.
 • Raport on-line należy uzupełniać na bieżąco w trakcie trwania kampanii, jednak można w nim wykazać działania zrealizowane przed zgłoszeniem kampanii.
 • Na koniec należy przesłać gotowy formularz raportu on-line (zobacz podgląd) wraz z wnioskiem o nadanie/przedłużenie tytułu.
 • Wnioski o nadanie tytułu należy przesłać wraz z raportem z działań prowadzonych przez co najmniej rok. Wnioski o przedłużenie tytułu muszą być przesłane z raportem z dwóch lat kontynuowania lokalnej kampanii.
 • Należy mieć na uwadze, że czas potrzebny na rozpatrzenie raportu wraz z wnioskiem o nadanie/przedłużenie tytułu wynosi do 1 miesiąca.

HARCERZE PRZYJAŹNI DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

O tytuł Harcerze Przyjaźni dla Sprawiedliwego Handlu mogą się starać poszczególne jednostki harcerskie (np. hufiec/drużyna/szczep). Tytuł jest przyznawany po wypełnieniu niżej wymienionych kryteriów i zachowuje ważność przez dwa lata z możliwością odnawiania na kolejne dwuletnie okresy.

KRYTERIUM I

W jednostce harcerskiej funkcjonuje grupa koordynująca działania, której celem jest promocja idei Sprawiedliwego Handlu i prowadzenie lokalnej kampanii Harcerze Przyjaźni dla Sprawiedliwego Handlu.

W skład grupy koordynującej powinna wejść możliwie szeroka reprezentacja jednostki harcerskiej (harcerze/harcerki różnych pionów wiekowych, instruktorzy oraz np. rodzice czy inni przedstawiciele społeczności lokalnej). Grupa działa pod opieką jednego, wybranego wspólnie instruktora, który zapewni ciągłość jej prac w kolejnych latach.

Co jest wymagane?

 • Funkcjonowanie grupy koordynującej.
 • Wskazanie osoby do kontaktów z organizatorami ogólnopolskiej kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w Polsce. Osoba ta musi być członkiem/członkinią grupy koordynującej.
 • Przyjęcie planu działań służącego realizacji poszczególnych kryteriów.

Co jeszcze można zrobić?

 • Regularnie oceniać stopień wypełnienia niniejszych kryteriów, realizacji zamierzeń i planować kolejne kroki.

KRYTERIUM II

Władze jednostki harcerskiej przyjmują deklarację o zaangażowaniu we wspieranie idei Sprawiedliwego Handlu.

Deklarację podpisują uprawnieni przedstawiciele jednostki harcerskiej. Przykładem takiej deklaracji może być rozkaz komendanta/komendantki jednostki harcerskiej w sprawie rozpoczęcia kampanii i ogłoszenia składu grupy koordynującej działania. Wzór deklaracji znajdziesz tutaj.

Co jest wymagane?

 • Przyjęcie i podpisanie deklaracji poparcia dla idei Sprawiedliwego Handlu.
 • Upublicznienie logo kampanii w widocznym miejscu w jednostce harcerskiej, na stronie internetowej lub/i w mediach społecznościowych.

Co jeszcze można zrobić?

 • Upublicznić deklarację w widocznym miejscu w jednostce harcerskiej, na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
 • Przesłać informację o zaangażowaniu w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu do współpracujących jednostek harcerskich w kraju i/lub za granicą.
 • Wprowadzić tematykę Sprawiedliwego Handlu i Celów Zrównoważonego Rozwoju do oficjalnych dokumentów tworzonych przez władze jednostki harcerskiej (np. strategii rozwoju).
 • Stosować zasady Zielonego Biura oraz zasady Zielonych (Zrównoważonych) Wydarzeń, tj. ograniczanie zużycia energii, wody, papieru, ograniczanie emisji CO2 i produkcji odpadów, używanie certyfikowanych produktów ekologicznych itd.

KRYTERIUM III

Zuchy, harcerze/harcerki oraz instruktorzy/instruktorki poznają ideę Sprawiedliwego Handlu.

Celem kampanii jest umożliwienie całej jednostce harcerskiej zapoznania się z ideą Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Co jest wymagane?

 • Zapoznanie instruktorów/instruktorek jednostki harcerskiej z ideą Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 • Zapoznanie zuchów, harcerzy/harcerek jednostki harcerskiej z ideą Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju. Tematy te są prezentowane przynajmniej dwa razy w ciągu roku (podczas zbiórek, biwaków, warsztatów, gier i innych form spotkań jednostek).

Co jeszcze można zrobić?

 • Poszerzać wiedzę na temat Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju przez lekturę materiałów informacyjnych, serwisów internetowych itp.
 • Zorganizować na poziomie jednostki harcerskiej sondaż sprawdzający poziom wiedzy zuchów, harcerzy/harcerek, instruktorów/instruktorek na temat Sprawiedliwego Handlu.
 • Zorganizować grę tematyczną i/lub konkurs prac plastycznych i/lub wiedzy na temat Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju w kontekście edukacji globalnej dla różnych grup wiekowych.

KRYTERIUM IV

Jednostka harcerska promuje ideę Sprawiedliwego Handlu na swoim terenie oraz w społeczności lokalnej.

Na terenie jednostki harcerskiej prowadzone są działania promujące Sprawiedliwy Handel dla członków i członkiń jednostki harcerskiej i mające wpływ na społeczność lokalną.

Co jest wymagane?

 • Zorganizowanie co najmniej dwóch wydarzeń w roku promujących Sprawiedliwy Handel na poziomie jednostki harcerskiej, np. z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, World Fairtrade Challenge (maj) i/lub Tygodnia Edukacji Globalnej (listopad).

Co jeszcze można zrobić?

 • Zaprosić przedstawicieli społeczności lokalnej (rodziny, uczniów z pobliskiej szkoły, lokalne władze, media) do udziału w wydarzeniach związanych z kampanią.
 • Zachęcić lokalne media do patronatu nad wydarzeniami związanymi z kampanią.
 • Udostępnić przestrzeń do promocji Sprawiedliwego Handlu (gablota, materiały promocyjne jednostki harcerskiej, strona internetowa, media społecznościowe, np. Facebook).
 • Prowadzić kronikę kampanii, w której odnotowywane są wszystkie wydarzenia z nią związane.
 • Nawiązać kontakty z innymi instytucjami i jednostkami harcerskimi biorącymi udział w kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w okolicy oraz w innych częściach kraju i za granicą.

KRYTERIUM V

Jednostka harcerska dąży do wprowadzenia produktów Sprawiedliwego Handlu na swoim terenie oraz w społeczności lokalnej.

Produktem Sprawiedliwego Handlu jest każdy produkt dostarczany przez certyfikowane Organizacje Sprawiedliwego Handlu skupione w World Fair Trade Organization lub oznaczone certyfikatem potwierdzającym, że przy ich produkcji wypełniono standardy Sprawiedliwego Handlu weryfikowane w ramach systemów certyfikacji Fairtrade, Naturland Fair, Ecocert Fair Trade lub Fair for Life.

Co jest wymagane?

 • Korzystanie z produktów Sprawiedliwego Handlu w trakcie działań i wydarzeń promujących ideę Sprawiedliwego Handlu.
 • Sporządzenie dokumentacji obrazującej dostępność produktów Sprawiedliwego Handlu w okolicznych punktach sprzedaży.

Co jeszcze można zrobić?

 • Używać produktów Sprawiedliwego Handlu podczas wszelkich imprez na poziomie jednostki harcerskiej.
 • Zapewnić dostęp do produktów Sprawiedliwego Handlu w śródrocznej pracy jednostki harcerskiej, podczas wszelkich spotkań, wydarzeń harcerskich, wyjazdów, biwaków czy obozów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KAMPANII

Aby zgłosić kampanię musisz być zalogowany

Aby wysłać raport musisz być zalogowany