Fair Trade football challenge – turniej dla szkół

Ogólnopolski turniej podbijania piłki nożnej dla szkół, w ramach kampanii Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu. Zapraszamy  do udziału. Czas realizacji wrzesień 2020- wrzesień 2021.

Informacje podstawowe

Fair Trade football challenge już rusza. Zapraszamy szkoły do udziału w turnieju podbijania piłki nożnej. W ramach turnieju proponowane są trzy konkursy z nagrodami. Piłkę mogą podbijać uczniowie, nauczyciele, rodzice lokalni politycy i celebryci. Oprócz dobrej zabawy, udział w konkursie może przyczynić się do wypełniania kryteriów uzyskania tytułu Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.

Cele Turnieju:

Udział w turnieju może być przyczynkiem do realizacji podstawy programowej w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Konkursy
Konkurs nr 1 polega na podbijaniu piłki przez pojedynczego ucznia lub uczennicę w czasie 2 minut.
Konkurs  nr 2 polega na podbijaniu piłki przez dwie osoby w czasie 2 minut.
Konkurs nr 3 polega na przygotowaniu przez szkołę materiału video lub prezentacji multimedialnej, dokumentującej przebieg konkursu 1 i 2 w danej szkole.

Zgłoszenie udziału w Turnieju
Zgłoszenie szkoły należy wysłać na adres Koordynatora Turnieju koordynator@fairtrade.org.pl . Zgłoszenie powinno zawierać:

Wsparcie w realizacji

Szkoły zgłoszone do turnieju, mogą otrzymać od Organizatorów piłki z certyfikatem Sprawiedliwego Handlu (do wyczerpania zapasów). W przypadku zapotrzebowania na większą liczbę piłek, koordynator turnieju wskaże miejsce możliwego zakupu. Zapotrzebowanie należy zgłaszać do Koordynatora Turnieju.

Kontakt do Koordynatora Turnieju
Tadeusz Makulski
adres email: koordynator@fairtrade.org.pl
tel./WhatsUp: 508 044 484

 

I. Regulamin Turnieju „Fair Trade football challenge”

1. Organizacja Turnieju

1.1. Turniej składa się z 3 konkursów, które są realizowane na poziomie szkół (dalej też Wydarzenia). Wyniki uzyskane w ramach szkół są przekazywane do Koordynatora Turnieju, który odpowiedzialny jest za ich porównanie, przyznanie nagród i ich przekazanie – zwycięzcom, jak i promocję Turnieju, w tym jego celów jak i wyników zwycięzców, czy udział szkół. Przedmiotem konkursów jest konkurs podbijania piłki futbolowej ( z certyfikatem Sprawiedliwego Handlu) celem wyłonienia zwycięzców spośród uczestników oraz przygotowanie materiałów dokumentujących konkursy w ramach konkursu 3.

1.2. Za organizację konkursów na poziomie szkół, odpowiedzialni są dyrektorzy placówek szkolnych. W razie wątpliwości lub pytań, jak i potrzeby wyłożenia postanowień Regulaminu – należy zwrócić się do Koordynatora Turnieju.

1.3. Organizatorami turnieju są podmioty wspierające kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w Polsce tj. Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu – Fairtrade Polska, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu.

W imieniu Organizatorów osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne i realizację Turnieju jest Koordynator Turnieju. Funkcję tę pełni koordynator kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Dane do kontaktów:

Tadeusz Makulski
adres email: koordynator@fairtrade.org.pl
tel./WhatsUp: 508 044 484

1.4. Cele Turnieju:

  1. Rozpowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju i Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) jako narzędzia wsparcia dla marginalizowanych drobnych producentów i pracowników najemnych z krajów globalnego Południa. Zapoznanie uczniów ze standardami Sprawiedliwego Handlu i potwierdzającymi ich przestrzeganie oznaczeniami.
  2. Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży według zasad FAIR PLAY.
  3. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego w dobie pandemii COVID19.

1.5. W ocenie Organizatorów istota Turnieju uzasadnia kwalifikację konkursów jako mieszczących się w dziedzinie sportu i kultury. Konkurs może być przyczynkiem do realizacji podstawy programowej w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

II. Konkursy organizowane w ramach Turnieju

1. Konkurs nr 1

1.1. Konkurs nr 1 polega na podbijaniu piłki przez pojedynczego ucznia lub uczennicę w czasie 2 minut.

1.2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy potrafią odbić piłkę co najmniej 3 razy bez upuszczenia.

1.3. Uczestnik ma utrzymać piłkę w powietrzu jak najdłużej, odbijając w sposób dozwolony w piłce nożnej (odbijamy piłkę każdą częścią ciała: noga, głowa, bark oprócz rąk – obowiązują przepisy IFAB w tłumaczeniu PZPN i niniejszy regulamin).

1.4. Czas żonglerki dla każdego uczestnika będzie liczony od pierwszego kopnięcia. Po upadku piłki na ziemię, zawodnik może powtarzać czynność w ciągu przysługujących mu 2 minut. Nie należy zatrzymywać biegu czasu uczestnika w takim przypadku.

1.5. Uczestnicy występują w kolejności według listy zgłoszeń.

1.6. Punktacja opiera się o zasadę jedno podbicie = 1 pkt. W przypadku równej liczby punktów o wygranej będzie decydować dogrywka, kolejne 2 minuty.

1.7. Zwycięzcą etapu szkolnego jest uczestnik, który uzyskał najwyższą ilość punktów. Dane zwycięzcy są przekazywane  z wynikiem do Koordynatora Turnieju.

2. Konkurs nr 2

2.1. Konkurs  nr 2 polega na podbijaniu piłki przez dwie osoby w czasie 2 minut.

2.2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy potrafią odbić piłkę co najmniej 3 razy bez upuszczenia. Mogą też uczestniczyć osoby spełniające powyższą przesłankę 3 odbić, które nie są uczniami, ale mają miejsce zamieszkania lub pracy w miejscowości działania szkoły. Na przykład szkoła może zaprosić zawodnika z lokalnego klubu piłkarskiego, samorządowca, nauczyciela.

2.3. Uczestnicy mają utrzymać piłkę w powietrzu jak najdłużej, odbijając w sposób dozwolony w piłce nożnej (odbijamy piłkę każdą częścią ciała: noga, głowa, bark oprócz rąk – obowiązują przepisy IFAB w tłumaczeniu PZPN i niniejszy regulamin).

2.4. Czas żonglerki dla każdego zespołu będzie liczony od pierwszego kopnięcia. Po upadku piłki na ziemię, uczestnicy z danego zespołu mogą powtarzać czynność w ciągu przysługujących im 2 minut. Nie należy zatrzymywać biegu czasu zespołu w takim przypadku.

2.5. Zespoły występują w kolejności według listy zgłoszeń.

2.6. Punktacja opiera się o zasadę jedno podbicie = 1 pkt. W przypadku równej liczby punktów o wygranej będzie decydować dogrywka, kolejne 2 minuty.

2.7. Zwycięzcą etapu szkolnego jest zespół, który uzyskał najwyższą ilość punktów. Dane zwycięskiego zespołu i jego uczestników są przekazywane z wynikiem do Organizatorów.

3. Konkurs nr 3

3.1. Konkurs nr 3 polega na przygotowaniu przez szkołę  jednego materiału video lub prezentacji multimedialnej, dokumentującej przebieg konkursu 1 i 2 w danej szkole. Dopuszczalne są też inne formy takich materiałów. Organizatorzy rekomendują i zachęcają do organizacji również tego konkursu na terenie własnym przez szkołę.

3.2. Materiał konkursowy dostarczany w formie zapisu filmowego lub prezentacji multimedialnej nie powinien przekraczać 3 minut lub 20 slajdów.

3.3. Materiał powinien zawierać następujące elementy, które będą później oceniane:

3.4. Przekazane materiały podlegają ocenie jury, powołanemu Organizatorów. Jury przyznaje punkty w skali od 1-10, kierując się swoją oceną poziomu elementów opisanych w pkt 13.3 oraz jakości i treści całości materiału.

3.5. Uczestnicy przekazujący materiał Szkole do Konkursu 3, składają tym samym oświadczenia, o których mowa w niniejszym Regulaminie w szczególności dotyczące udostępniania praw autorskich.

4. Terminy

4.1. Wydarzenia mogą być organizowane w dowolnym terminie w okresie pomiędzy 16.09.2020 a 20.09.2021.

III. Ogólne zasady organizacji Wydarzeń i uczestnictwa

1. Działania szkoły

1.1. Dyrektor szkoły, lub osoba przez niego upoważniona zgłaszająca szkołę do Turnieju, wskazuje czy weźmie udział we wszystkich 3 konkursach czy, tylko w niektórych z nich.

1.2. Dyrektor szkoły upoważnia osobę do organizacji i koordynacji Wydarzenia  i przedstawia ją w zgłoszeniu udziału w Turnieju.

1.3. Szkoła odpowiada za przedstawienie Regulaminu chętnym do udziału w konkursach.

1.4. Szkoła odpowiada za realizację Wydarzeń objętych jej zgłoszeniem, dotyczy w szczególności zabezpieczenia właściwego terenu na ich przeprowadzenie (szkoły lub przestrzeń publiczna miejscowości, w której działa szkoła), osoby wyznaczonej do organizacji i koordynacji, właściwych warunków BHP, oraz kosztów organizacji.

1.5. Szkoła może zaprosić do grona patronów lokalnych organizacje, firmy i władze lokalne.

2. Zgłoszenie udziału w Turnieju

2.1. Zgłoszenie szkoły należy wysłać na adres Koordynatora Turnieju koordynator@fairtrade.org.pl . Zgłoszenie powinno zawierać:

2.2. Zgłoszenia są rejestrowane przez koordynatora turnieju i publikowane na stronie internetowej (dane publikowane: nazwa szkoły, miejscowość, termin) www.spolecznosci.fairtrade.org.pl

2.3. Szkoły, które dokonają zgłoszenia otrzymają potwierdzenie rejestracji.

2.4. Zgłoszenie szkoły do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Wsparcie w realizacji

3.1. Szkoły zgłoszone do turnieju, mogą otrzymać od Organizatorów piłki z certyfikatem Sprawiedliwego Handlu (do wyczerpania zapasów). W przypadku zapotrzebowania na większą liczbę piłek, koordynator turnieju wskaże miejsce możliwego zakupu. Zapotrzebowanie należy zgłaszać do Koordynatora Turnieju.

3.2. W razie wątpliwości lub pytań koordynatorzy szkolni powinni kontaktować się z Koordynatorem Turnieju, w celu uzyskania wyjaśnień.

4. Przekazanie informacji o zwycięzcach wydarzeń i procedowanie przekazania nagród

4.1. Po przeprowadzeniu konkursów osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie w szkole przesyła do Koordynatora Turnieju dane osobowe i wyniki punktowe każdego z najlepszych uczestników każdego z konkursów, które były w szkole zorganizowane.

4.2. Koordynator Turnieju tworzy ranking uczestników konkursów szkolnych. Ranking obejmuje 4 kategorie rezultatów:

4.3. Organizatorzy Turnieju zapewniają zestawy nagród w zakresie:

5. Bezpieczeństwo realizacji konkursów

5.1. Zgodnie z powyższymi postanowienia, za bezpieczeństwo odpowiada Szkoła w zakresie wydarzeń które organizuje w ramach Turnieju, ze szczególnym uwzględnieniem BHP, jak i wskazań dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego w zw. ze stanem epidemii.

5.2. Organizatorzy  mogą przekazać Szkołom dodatkowe informacje, w szczególności przykłady radzenia sobie z organizacją wydarzeń, które Szkoły powinny traktować jedynie jako materiały poglądowe i pomocnicze.

6. Akceptacja Regulaminu

6.1. Szkoła przystępując do Turnieju tj. przesyłają zgłoszenie do Koordynatora Turnieju, akceptuje  niniejszy Regulamin oraz informacje o przetwarzaniu danych przez podmiot przetwarzający i administrujący danymi osobowymi z odpowiednim zastrzeżeniem innych postanowień, w tym dotyczących obowiązków Szkoły w tym zakresie, jako organizatora Wydarzeń.

6.2. Uczestnicy przystępując do konkursów na etapie szkolnym, akceptują niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem innych postanowień i spełnienia wymagań stawianych przez prawo dla zgłoszeń osób małoletnich.

6.3. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na użytek Turnieju, jak i kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu jest Fundacja “Koalicja Sprawiedliwego Handlu Fairtrade – Polska”. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją turnieju „Fair Trade football challenge”.

7. Dane osobowe i udział w konkursie małoletnich

7.1. Uczestnicząca w turnieju Szkoła przekazuje Organizatorom dane osobowe, o których mowa w pkt 2.1. jak i 4.1. i 4.2..

7.2. W związku z powyższym szkoła powinna zadbać o zebranie ww. danych zgodnie z wymogami prawa, w szczególności uwzględniając też konieczność uzyskania zgód rodziców na udział w konkursie.

7.3. Podanie danych osobowych, o których mowa w Regulaminie i zgodnie z nim, jest konieczne dla udziału w Turnieju i możliwości uzyskania nagród, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.4. W zakresie konkursu nr 3, złożenie materiałów do konkursu oznacza złożenie jednocześnie oświadczenia przez autorów materiału oraz przez Szkołę, że osoby, których wizerunek został ewentualnie na nich utrwalony, wyraziły nieodpłatną zgodę na jego upowszechnianie na potrzeby udziału w Turnieju,w tym na upowszechnianie w ramach tych materiałów przez Szkołę i Organizatorów.

7.5. Zgłaszające się szkoły do Turnieju, biorą na siebie obowiązek przedstawienia wszystkim zaangażowanym w organizację i udział w konkursie, a których dane będą przekazywane Organizatorom, klauzuli informacyjnej, która jest udostępniana osobno od Regulaminu.

8. Prawa autorskie

8.1. Przystępując do Turnieju na poziomie szkoły, Uczestnik akceptuje Regulamin i oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (z późn.zm.) oraz że dysponuje pełnymi prawami autorskimi do niniejszej Pracy, nie obciążonymi prawami osób trzecich. Stosuje się odpowiednio do materiałów opracowanych przez więcej niż 1 Uczestnika.

8.2. Przystępując do Turnieju i przekazując materiał w ramach konkursu nr 3 na poziomie szkoły, Uczestnik udziela Organizatorom Turnieju oraz Szkole licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanego Utworu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe w oficjalnym tłumaczeniu na język polski [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl]

9. Skargi i reklamacje 

9.1. Organizatorzy nie rozpatrują co do zasady wszelkich skarg na organizację wydarzeń na terenie szkół, chyba że ich uzasadnienie świadczy o naruszeniu z wysokim prawdopodobieństwem Regulaminu w sposób, który mógł wpłynąć na wyniki Szkoły.

9.2. Organizatorzy zastrzegają, że skargi mogą zostać zakończone dyskwalifikacją odpowiednio w zakresie jednego z konkursów lub w zakresie całego Turnieju.

IV. Patronat

Patronat nad turniejem obejmują: Fundacja Fairtrade – Polska, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu w związku z prowadzoną wspólnie Kampanią Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu www.spolecznosci.fairtrade.org.pl

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, wspierana przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundację Kupuj Odpowiedzialnie oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja obywateli do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z jej obszarów jest kampania Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, umożliwiająca uzyskanie stosownego tytułu i dyplomu jednostkom edukacyjnym. Udział w kampanii jest bezpłatny.

 

Fair Trade football challenge – piłki z certyfikatem Sprawiedliwego Handlu

Piłki futbolowe są szyte ręcznie. Do niedawna większość ich była wytwarzana w małych manufakturach w Indiach i Pakistanie, w których praca dzieci dzięki ich zręczności była wykorzystywana nagminnie.  W latach 90′ XX wieku presja organizacji pozarządowych i federacji piłkarskich doprowadziła do ograniczenia tej praktyki. Certyfikat Sprawiedliwego Handlu oznacza, że przy wytwarzaniu piłek przestrzegano określonych przez ruch Fair Trade standardów, co zostało potwierdzone przez niezależna firmę certyfikującą. Wymienione standardy obejmują:

Na polskim rynku dostępne są piłki z certyfikatem Fairtrade oraz z certyfikatem WFTO Guaranteed Fair Trade. Posiadają one poniższe oznaczenia.

 

 

 

 

 

Przykład – Szkoła Cogito , Siemianowice Śl.

Poniżej przedstawiono przykładowe zasady bezpieczeństwa opracowane przez ZS Cogito w Siemianowicach Śląskich.

Zasady bezpieczeństwa podczas Turnieju „ Żonglerka” Piłką Nożną 

w ZS Cogito w Siemianowicach Śląskich

W walce z wirusem COVID19 poza odpornością organizmu naszym sprzymierzeńcem jest przestrzeganie zasad higieny i dystansu fizycznego. Poniższe zalecenia zostały opracowane w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia młodzieży oraz organizatorów turnieju.

Procedura:

  1. W turnieju uczestniczą tylko zdrowe osoby.
  2. Wejście na obiekt Orlika wyłącznie za zgodą administratora obiektu.
  3. Wszystkie osoby wchodzące muszą mieć założone maseczki lub przyłbice zakrywające usta i nos.
  4. Przy wejściu i wyjściu każda osoba dezynfekuje ręce dostępnym na obiekcie płynem.
  5. Po zakończeniu występu zawodnika, osoba porządkowa dezynfekuje piłkę.
  6. Należy ograniczyć liczbę osób przebywających na terenie Orlika do połowy liczebności siedzisk na widowni. Odległości między osobami 1,5 metra.
  7. Po zajęciu miejsc zawodnicy oraz organizatorzy mogą zdjąć maseczki.

UWAGA:

Powyższe zasady bezpieczeństwa mogą różnić się w powiatach oznaczonych jako czerwone lub żółte.

 

Wstecz